สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

บทขอขมาพระรัตนตรัย (ควรทำทุกวัน บ่อยๆ)

คำขอขมาพระรัตนตรัย

   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต   อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ   (ว่า ๓ จบ)

   สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต             อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
   สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต      อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ

   หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์   พระธรรม   และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม  พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าส่พระนิพพานด้วยเทอญ

   หมายเหตุ :  หลวงพ่อฤาษี บอกว่า ถ้าเป็นไปได้ก็ให้ขอขมาทุก ๆ วันค่ะ
บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเต นะ พุทธัสสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะ ถะเม
กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
ทุติยัมปิ โยโทโส โมหะจิตเต นะ ธัมมัสสมิง ปาปะกะโต มะยา ขะมะ
ถะเม กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ
ตะติยัมปิ โยโทโส โมหะจิตเต นะ สังฆัสสมิง ปาปะกะโต มะยา
ขะมะ ถะเม กะตังโทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

เป็นบทสวดดั้งเดิมของ วัดประดู่ทรงธรรม ที่ศิษย์ทุกท่านจะต้องสวดมนต์ก่อนนั่งกัมมัฏฐาน ผู้ใดจะนำไปสวดก็ไม่ได้สงวนลิขสิทธิแต่ประการใด

http://board.palungjit.com/f17/% ... E0%B8%9A-25018.html
อธิษฐานบารมี คือการทำความปรารถนาให้มั่นคงในทางธรรม
บทขอขมาพระรัตนตรัย *ซึ่งแต่ละท่านอาจจะใช้บทที่ต่างกันไปนะคะ เท่าที่รวบรวมมาได้ตอนนี้ มีดังนี้ค่ะ


กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,พุทเธ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,พุทโธ ปะฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ พุทเธ,

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระพุทธเจ้า,

ขอพระพุทธเจ้า จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระพุทธเจ้าในกาลต่อไป

กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,ธัมเม กุกัมมัง ปะกะตัง มายา ยัง,ธัมโม ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ ธัมเม

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระธรรม,

ขอพระธรรม จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระธรรมในกาลต่อไป


กาเยนะ วาจายะ วะ เจตะสา วา,สังเฆ กุกัมมัง ปะกะตัง มะยา ยัง,สังโฆ ปฏิคคัณหะตุ อัจจะยันตัง,กาลันตะเร สังวะริตุง วะ สังเฆ

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี กรรมน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้ว ในพระสงฆ์,

ขอพระสงฆ์ จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้น เพื่อสำรวมระวัง ในพระสงฆ์ในกาลต่อไป

**********************************

คำขอขมาพระรัตนตรัย

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ
( ถ้าหลายคนว่า...ขะมะตุ โน ภันเต, ......อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )

กรรมใดที่ข้าพเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย

ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยทางกาย วาจา หรือใจก็ดี และด้วยเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี

ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ.
***************************************

คำขอขมาพระรัตนตรัย


วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระองค์จงประทานอภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าแต่พระธรรมอันเจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระธรรมเพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระธรรมจงให้อภัยโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสงฆ์เพื่อขอขมาโทษทั้งปวง ขอพระสงฆ์จงให้อภัยโทษแก่้ข้าพเจ้าด้วยเถิด
*************************

คำขอขมาพระรัตนตรัย


(ตั้งนะโม ๓ จบ)

อุกาสะ อุกาสะ อัจจะโยโนภันเต อัจจักคะมา ยะถาพาเล ยะถามูลเห ยะถาอะกุสะเล เยมะยัง กะรัมหา เอวัง ภัณเต มะยัง อัจจะโยโน ปะฏิคคัณหะถะ อายะติง สังวะเรยยามะฯ

ณ โอกาสบัดนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอขมาโทษ ต่อพระรัตนตรัย ที่ข้าพเจ้าุทั้งหลาย ได้สบประมาทพลาดพลั้ง ต่อพระพุทธ ต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์

สมัยเป็นคนพาลคนหลง อกุศลเข้าสิงจิต ให้ทำความผิดต่อพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ผิดต่อคุณครูอาจารย์ ผิดต่อหลวงพ่อ หลวงปู่ หลวงน้า หลวงอา หลวงพี่ทั้งหลาย

ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อย่ามีเวร เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอให้ได้สร้างแต่กรรมดี สร้างบารมีของตน ให้พ้นภัยพาล ลุล่วงบ่วงมาร ในชาติปัจจุบันกาลนี้เทอญ

(คัดลอกมาจากในเน็ตอีกที)
อธิษฐานบารมี คือการทำความปรารถนาให้มั่นคงในทางธรรม
สาธุ..
♥♥♥♥♥♥♥♥♥
ซ้ำ
อธิษฐานบารมี คือการทำความปรารถนาให้มั่นคงในทางธรรม
ซ้ำ
Huimin โพสต์เมื่อ 1-6-2013 21:31


ช่วย
อธิษฐานบารมี คือการทำความปรารถนาให้มั่นคงในทางธรรม
อธิษฐานบารมี คือการทำความปรารถนาให้มั่นคงในทางธรรม
โมทนาสาธุค่ะ
ตอบกลับ 3# Huimin
ขออนุโมทามิ สาธุครับ
กำัจัดกิเลสในใจเรา
กลับไปยังรายบอร์ด