สมาชิกล่าสุดที่อ่านหัวข้อนี้

กลับไปยังรายบอร์ด

ทิศทั้งหกของเรามีดังนี้ หาใช่ทิศทั้งหกอย่างเดียรถีย์ไม่

ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับ  พระอารามเชตวันอนาถปิณฑิก  นครศราวัตถี   พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป พระภิกษุณีสงฆ์ 500 รูป อุบาสก 1,000 คน  เป็นต้น  ครั้งนั้น กุลบุตรผู้มีนามว่าสุชาต  ได้กราบทูลถามถึง การบูชาทิศทั้งหกว่า  ข้าแต่องค์พระภควาน  บรรดาเดียรถีย์ พาหิรลัทธิ ได้สอนสาวกให้บูชาทิศทั้งหก เพื่อขอพรให้เกิดศิริมงคลอายุยืนยาว ดังกล่าวว่า  ในทิศตะวันออกมีท้าวศักรเทวราชรักษา  ในทิศใต้มีท้าวยมราชรักษา   ในทิศตะวันตกมีวรุณเทพรักษา  ในทิศเหนือมีท้าวกุเวรรักษา ทิศเบื้องล่างมีอัคนีเทพ   ทิศเบื้องบนมีวายุเทพ   ผู้ใดบูชาผู้นั้นย่อมได้รับดารอภิบาลรักษาดังนี้    ข้าแต่องค์พระภควาน  ในท่ามกลางพระธรรมวินัยของพระองค์มีการบูชาทิศทั้งหกดังนี้หรือหาไม่  

สาธุกุลบุตร  ในพระธรรมวินัยของเรานี้ก็มีการบูชาทิศทั้งหกเช่นกัน  หากแต่หมายถึงบารมีหกประการ  ก็ปารมิตาทั้งหกเป็นไฉน
ในทิศตะวันออกมีทานปารมิตา   เรียกว่าทิศเบื้อหน้าเป็นแสงปัจจัยแห่งปัญญาญาณ  พุ่งสู่จิตของเหล่าสรรพสัตว์ในทิศนั้น หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาทานปารมิตานั้น  ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้

ในทิศใต้มีศีลปารมิตา   ก็ด้วยศีลปารมิตาย่อมได้ชื่อว่าทักษิณาทิศเบื้องขวา    หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาศีลปารมิตานั้น  ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้


ในทิศตะวันตกมีขันตีปารมิตา  ขันตีปารมิตาย่อมได้ชื่อว่าทิศเบื้อหลัง   อธรรมทั้งปวงย่อมถูกละทิ้งไว้เบื้องหลัง  หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาขันตีปารมิตานั้น  ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้

ในทิศเหนือมีวิริยะปารมิตา  ย่อมได้ชื่อว่าทิศแห่งอธรรมวิชัย  หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาวิริยปารมิตานั้น  ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้

ในทิศเบื้องล่างมีธยานปารมิตา   ธยานปารมิตาย่อมได้ชื่อว่าเกิดโยนิโสมนสิการในทุคติทั้งสาม  หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาธยานปารมิตานั้น  ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้

ในทิศเบื้องบนมีปรัชญาปารมิตา  ปรัชญาปารมิตาย่อมได้ชื่อว่าอนุตตร    เป็นทิสอันไม่มีสิ่งใดประเสริฐยิ่งกว่า   หากสรรพสัตว์ใดได้กระทำการบูชาปรัชญาปารมิตานั้น   ก็จักบังเกิดเป็นผู้เจริญด้วยอายุวรรณะแลโภคทรัพย์ดังนี้

ทิศทั้งหกของเรามีดังนี้  หาใช่ทิศทั้งหกอย่างเดียรถีย์ไม่   การบูชาทิศทั้งหก เป็นดังนี้

อิอิ
กลับไปยังรายบอร์ด